Regulamin

I. [Definicje]

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:
 1. Serwis: serwis internetowy prowadzony pod adresem https://ratujmyfoki.wwf.pl;
 2. Materiały: teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały wideo, materiały multimedialne i inne podobne, zamieszczane przez Administratora w Serwisie, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 3. Usługa/i: usługa/i świadczona/e drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w Serwisie w postaci w szczególności: A) zapoznawania się z Materiałami, B) korzystania z możliwości zapisania się do newslettera;
 4. Administrator: fundacja „Fundacja WWF Polska” z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160673, NIP: 5213241055, REGON: 015481019, która w ramach prowadzonej przez siebie ubocznie działalności gospodarczej prowadzi Serwis, a w jego ramach zarządza w szczególności Aplikacją;
 5. Użytkownik: osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lecz działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego), osoba prawna albo jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu;
 6. Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu.

II. [Postanowienia wstępne]

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Serwisu oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowejhttps://ratujmyfoki.wwf.pl oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

III. [Warunki techniczne korzystania z Serwisu]

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika: 1) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet.

IV. [Zasady korzystania z Serwisu]

 1. Do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. W przypadku niektórych Usług może być konieczne zawarcie dodatkowej umowy, jak w przypadku Usługi korzystania z Aplikacji wskazanej w pkt. V poniżej.
 2. Zawarcie przez Użytkownika umowy wskazanej w ust. 1 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o następującej treści: A) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, B) dobrowolnie przystąpiłem do umowy, C) spełniam warunki uzyskania statusu Użytkownika.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Serwis poświęcony jest tematowi ochrony fok, odnalezienia sprawców zamordowanych fok, stosowania alternatywnych narzędzi połowowych, podjęcia przez rząd działań mających na celu zmniejszenie konfliktu na linii człowiek-foka oraz uznania prawa fok do życia w Bałtyku.
 6. Administrator może zamieszczać w Serwisie Materiały o charakterze reklamowym.
 7. Użytkownik, który dokona adopcji w Serwisie otrzyma podziękowanie w postaci elektronicznej, adekwatne do kwoty i częstotliwości wsparcia (jednorazowo lub regularnie), przedstawionego na stronie: https://ratujmyfoki.wwf.pl

V. [Postanowienia ogólne]

 1. Serwis, w tym Materiały, a w szczególności utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w: ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o ochronie baz danych, ustawie Prawo własności przemysłowej i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do Serwisu, w tym Materiałów, a w szczególności utworów, znaków towarowych oraz baz danych wykorzystywanych w Serwisie przysługują Administratorowi. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym z Materiałów, a w szczególności z utworów, znaków towarowych lub baz danych wykorzystywanych w Serwisie Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji, ponad to co wskazano w Regulaminie w sposób wyraźny.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego lub międzynarodowego, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, a w szczególności praw ochrony danych osobowych, praw ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych, prawa własności przemysłowej, prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, prawa świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać interesów oraz nie doprowadzać do szkód po stronie Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Powyższe dotyczy zarówno niepodejmowania działań jak i niedopuszczania do zaniechań przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 6. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usług jak najwyższej jakości. Administrator nie udziela gwarancji na działanie Usług, w tym na kompletność, aktualność lub przydatność treści Serwisu, co dotyczy w szczególności: A) sytuacji spowodowanych zagrożeniami występującymi w sieci Internet jak włamania do systemu Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami, B) sytuacji siły wyższej, C) sytuacji niezależnych i niezawinionych błędów w działaniu Serwisu.
 7. Umowa dotyczy świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone a nadto Strony uzgadniają natychmiastowe świadczenie Usług. W konsekwencji, Użytkownikowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

VI. [Ochrona danych osobowych]

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisie.
 2. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody Użytkowników i Regulaminem. W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator, chyba że co innego zostanie wskazane w treści zgody Użytkownika za przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Usług i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej zgodzie. Użytkownik podając swoje dane osobowe może wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w szczególności w następujących celach: A) związanych z płatnościami, B) promocyjno-marketingowych związanych z działalnością Administratora, między innymi poprzez umieszczenie adresów e-mail Użytkowników na tzw. liście mailingowej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu A) i B) odbywa się poprzez zaznaczenie przez Użytkownika tzw. check boxa na stronach serwisu https://ratujmyfoki.wwf.pl. Zgoda na przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych osobowych będzie obejmować również przetwarzanie tych danych osobowych w przyszłości.
 5. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia własnych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu lub zaprzestania przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Administrator informuje przede wszystkim, że Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie, a także do żądania ich usunięcia. Adres e-mail Administratora ustanowiony celem realizacji przez Użytkownika uprawnień, o których mowa w zdaniach poprzedzających, jest jak następuje: kontakt@wwf.pl.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych osobowych prawdziwych i kompletnych zgodnie ze wskazaniami w Serwisie.
 7. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe przekazane przez Użytkowników osobom trzecim, we wskazanym w Regulaminie oraz w ewentualnej zgodzie Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, Administrator podaje dodatkowo co następuje:
  1. przetwarzane mogą być następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, nazwa banku, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej, imię i nazwisko właściciela karty płatniczej, numery CVC/CVV/CID karty płatniczej, okres ważności karty płatniczej;
  2. przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może zostać powierzone osobom trzecim jak następuje:
   1. FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków: – w szczególności adresy poczty elektronicznej dla potrzeb płatności i wysyłki newslettera,
   2. ADYEN, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands: – w szczególności dane dotyczące karty płatniczej i inne bankowe dla potrzeb płatności,
   3. Transferuj.pl, Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań: – w szczególności dane dotyczące karty płatniczej i inne bankowe dla potrzeb płatności,
   4. SALESMENAGO i BENHAUER 2  Sp. z o.o , ul. Krowoderska 52/2, 31-158 Kraków: – wszystkie przetwarzane dane osobowe dla potrzeb monitoringu ruchu Użytkowników w Serwisie.
   5. GetResponse Sp. z o.o., ul. Ul. Arkońska 6/a3, 80-387 Gdańsk

VII. [Polityka prywatności]

Przy korzystaniu z Serwisu obowiązują zasady polityki prywatności Administratora zamieszczone pod adresem jak następuje: https://ratujmyfoki.wwf.pl/polityka-prywatnosci/

VIII. [Reklamacje. Kontakt]

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym, na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wwf.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego (miejsca zamieszkania lub poczty elektronicznej) oraz treść reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Administratora.

IX. [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres jak następuje: kontakt@wwf.pl.
 2. Umowa dotycząca świadczenia Usług zawierana jest w języku polskim. Do umowy tej i umów tego rodzaju nie zostały przyjęte szczególne kodeksy etyczne, które mogłyby znaleźć zastosowanie. Administrator zawierając tę umowę kieruje się jednak powszechnie przyjętymi zasadami dobrych obyczajów, starając się nie naruszać interesów Użytkowników.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz jego doręczenie Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może zaakceptować Regulamin w całości wraz z wprowadzonymi zmianami albo może nie zaakceptować Regulaminu z wprowadzonymi zmianami, według wyboru Użytkownika. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu z wprowadzonymi zmianami, umowa o świadczenie Usług, w tym w szczególności Usługi korzystania z Aplikacji, ulega rozwiązaniu.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika i Administratora.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 

Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Naszą misją jest powstrzymanie szybko postępującej degradacji przyrody.